Wijzigingen Aanbestedingswet per april 2016:
Wat verandert er?

Per 18 april 2016 zullen de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen gelden binnen de Nederlandse Aanbestedingswet. Doel van de richtlijn is om de doeltreffendheid en efficiëntie van overheidsaanbestedingen te vergroten. Daarnaast stelt de richtlijn aanbesteders in staat om overheidsopdrachten beter te gebruiken om strategische, maatschappelijke doelen te bereiken (onder meer milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie). Aangezien veel van onze cliënten die wij ondersteunen op het gebied van inkoop aanbestedingsplichtig zijn, hebben we hieronder beschreven wat er in de praktijk gaat veranderen.

Vervallen onderscheid 2A- 2B-diensten
Het onderscheid tussen zogenaamde 2A-diensten (bijvoorbeeld accountants en boekhouders) en 2B-diensten (bijvoorbeeld zorg- en maatschappelijke diensten) komt te vervallen. Onder de huidige richtlijn geldt voor 2B-diensten een verlicht aanbestedingsregime. Nu dit onderscheid zal komen te vervallen, geldt ook voor 2B-diensten het gewone aanbestedingsregime. In die zin wordt de aanbestedingsplicht uitgebreid.
Er blijft wel een verlicht regime bestaan voor Sociale en Specifieke diensten. Dit verlicht regime geldt alleen voor een aantal specifiek in de richtlijn benoemde diensten. Onder dit verlichte regime valt bijvoorbeeld de aanbesteding van juridische diensten, zorgdiensten en onderwijsvoorzieningen.

Elektronisch aanbesteden
Elektronische publicatie van aankondigingen, elektronische verzoeken tot deelname, elektronische beschikbaarheid van aanbestedingsdocumenten en elektronische communicatie worden verplicht gesteld voor alle opdrachten boven de drempelwaarden. Dit geldt dus ook voor de aanbestedingen van Sociale en Specifieke diensten boven de € 750.000, zoals hierboven genoemd. Dit betekent in de praktijk dus, dat alle Europese Aanbestedingen in zijn geheel via Tenderned of een met Tenderned gekoppelde applicatie uitgevoerd moeten worden.

Publiek Publieke Samenwerking / Shared Service Centers
Er zijn bovenschoolse stichtingen die samenwerken op het gebied van administratie of andere bedrijfsdiensten. Deze samenwerkingen vinden vaak plaats in een Shared Service Center. Deze Shared Service Centers vallen onder de noemer Publiek Publieke Samenwerking en opdrachten aan deze Shared Service Centers vallen meestal buiten de reikwijdte van de richtlijn en zijn dus niet aanbestedingsplichtig. Let wel op of je voldoet aan de voorwaarden om een Publiek Publieke Samenwerking te zijn!

Termijnen
De termijnen voor de verschillende aanbestedingsprocedures worden verkort. Hierdoor kennen aanbestedingen een kortere doorlooptijd.

Wijziging in contracten
Ook is uitgewerkt of en in hoeverre een overeenkomst gedurende de looptijd gewijzigd mag worden en onder welke omstandigheden de vervanging van een opdrachtnemer na gunning van de opdracht is toegestaan zonder voorafgaande (nieuwe) aanbesteding. Als bijvoorbeeld de huidige schoonmaakdienstverlener failliet gaat, mag je dan gebruik maken van de inschrijver die tweede was, of moet je toch opnieuw aanbesteden. Dit is afhankelijk van de situatie en moet dus per case uitgezocht worden.

Spend & Risico analyse
Contractables heeft een rapportage methode ontwikkeld on snel inzichtelijk te maken hoe de “spend” van organisaties er uit ziet. We maken inzichtelijk waar het geld aan wordt uitgegeven en hoe zich dat verhoud met vergelijkbare onderwijsinstellingen. We brengen de risico’s in kaart en laten zien waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden, zowel financieel als operationeel. We adviseren op welke wijze de interne beheersing van inkoop soepel en snel geïmplementeerd kan worden. Daarnaast voeren wij (Europese) aanbestedingen en operationele inkoopdiensten uit.

Auteur: RT
Datum: 21-08-2015

Contractables

Maak kennis met uw inkoopmanager. Deze professionele inkoopadviseur van Contractables ondersteunt uw onderneming met raad en daad. Achter uw persoonlijke inkoopmanager staat een sterk team van segment specialisten. Eén contactpersoon met de kennis van van een heel team;
alleen zo komt u tot de beste producten en passende diensten.

Contact
Rooiseweg 12
5481 SJ Schijndel
T: (085) 021 20 81
E: info@contractables.nl
Inlog klanten >

Contractables - Algemene voorwaarden

Delen